Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

● Identitat: ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U.

● CIF: B-66374885

● Adreça postal: Pl. Francesc Macià, 7, 12a planta, 08029 Barcelona

● Telèfon: +34 938 844 707 / +34 608 184 030

● Correu electrònic: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U. tracta la informació de caràcter personal que ens faciliten els clients o potencials clients amb la finalitat de facilitar-los la informació que ens sol·liciten, executar el contracte amb ells o prestar-los el servei sol·licitat.

S'entendrà per Tractament, qualsevol operació realitzada sobre les Dades Personals, ja sigui mitjançant procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

No s'elaboraran perfils ni es prendran decisions automatitzades amb la informació facilitada pels usuaris d'aquesta web.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació es refereix a la base jurídica del tractament de dades de caràcter personal que realitza ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U., en funció de la finalitat perseguida, com s'explica a continuació:

La legitimació per al tractament de les dades personals de les empreses o professionals que sol·liciten els serveis de ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U., es basa en el Reglament General de Protecció de dades, Art. 6.1.b), puix que el tractament és necessari per a l'execució dels serveis sol·licitats pel client, per a l'execució d'un contracte o per a l'aplicació, a petició d'aquest, de mesures precontractuals.

El consentiment per al tractament de les seves dades podrà retirar-se en qualsevol moment. En cap cas la retirada del consentiment condicionarà l'execució del contracte aconseguit amb ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U., tret que tal tractament sigui indispensable per a prestar el servei sol·licitat.

Quant temps conservarem les seves dades personals?

Les Dades Personals proporcionades pels clients es conservaran per ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U., mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat o persisteixi una obligació legal.

ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U. adoptarà les mesures de seguretat adequades per a preservar la integritat de la informació i la confidencialitat de les dades personals i evitar la seva vulneració durant el temps en què els conservi.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les Dades Personals recollides a través del Formulari de “CONTACTE” que apareix en la web o mitjançant altres mitjans, no seran comunicats a cap tercer, excepte obligació legal, i únicament es tractaran amb les finalitats exposades en aquestes condicions de privacitat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones que han facilitat dades de caràcter personal a ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U., tenen els següents drets:

● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals de l'interessat

● Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

● Dret a oposar-se al tractament

En qualsevol moment es podrà sol·licitar l'accés a les dades i obtenir confirmació sobre el tractament realitzat per ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves Dades Personals i a sol·licitar la rectificació d'aquells que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les Dades Personals ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del Tractament de les seves Dades Personals, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Els interessats podran oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades. ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U. informarà de les conseqüències i deixarà de tractar les dades, excepte en els casos en què sigui necessari per obligació legal per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que se li demanen en el formulari de contacte que apareix en la web podrà tenir com a conseqüència que ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U. no pugui contactar-li per a prestar el servei que es pretén obtenir.

L'interessat que hagi proporcionat el seu consentiment per a una finalitat específica, també tindrà dret a retirar-ho en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com poden exercir els seus drets els interessats?

L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, dirigint-se per escrit a ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U., amb domicili en Pl. Francesc Macià, 7, 12a planta, 08029 Barcelona o a través de l'adreça de correu electrònic [email protected]

Així mateix, vostè podrà presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Trobarà tota la informació necessària en www.agpd.es.

Quines mesures de seguretat adoptem per a protegir les seves dades personals?

ATARA INMOBILIARIOS, S.L.U. ha implementat mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu per a garantir la integritat de la informació i la confidencialitat de les dades (Art. 5.f) del RGPD, descrites en el document de seguretat, de conformitat amb la política de protecció de dades de l'empresa.